Quay trở lại chi tiết bài viết Thực trạng năng lực cốt lõi của Điều dưỡng trưởng khoa tại các Bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2021 Tải xuống tải PDF