Thực trạng năng lực cốt lõi của Điều dưỡng trưởng khoa tại các Bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2021

  • Phạm Thị Thanh Hiền, Vũ Văn Đẩu, Mai Lệ Quyên, Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Nguyệt Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa
Từ khóa: Điều dưỡng trưởng, năng lực cốt lõi, bệnh viện

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng năng lực cốt lõi và phân tích một số yếu tố liên quan đến năng lực cốt lõi của điều dưỡng trưởng khoa tại các bệnh viện tỉnh Thái Bình năm 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 233 điều dưỡng trưởng khoa đang công tác tại 20 bệnh viện trong tỉnh Thái Bìnhtừ tháng 1/2021 đến tháng 6/2021. Kết quả: Điều dưỡng trưởng khoa tự đánh giá năng lực ở các mức thấp, trung bình, cao và rất cao với tỷ lệ lần lượt là: 1,7%, 20,2%, 59,7%, 18,5%. Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với năng lực cốt lõi của điều dưỡng trưởng bao gồm: độ tuổi, tuyến bệnh viện, loại bệnh viện theo quyền sở hữu, thời gian giữ chức vụ quản lý. Kết luận: Đa số điều dưỡng trưởng khoa của các bệnh viện tỉnh Thái Bình có năng lực tốt (78,2% có năng lực đạt mức cao và rất cao). Tuyến bệnh viện và thời gian giữ chức vụ quản lý là những yếu tố có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với năng lực cốt lõi của điều dưỡng trưởng khoa. Kết quả nghiên cứu cho thấy cần chú ý nâng cao năng lực cốt lõi cho điều dưỡng trưởng khoa ở các bệnh viện tuyến huyện và những điều dưỡng trưởng có thâm niên quản lý ngắn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-05