Thái độ đối với việc học kỹ năng giao tiếp và năng lực giao tiếp giữa các cá nhân của sinh viên Điều dưỡng tại Trường Đại học Duy Tân

  • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Từ khóa: Sinh viên điều dưỡng, thái độ đối với việc học kỹ năng giao tiếp, năng lực giao tiếp giữa các cá nhân

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng thái độ đối với việc học kỹ năng giao tiếp và năng lực giao tiếp giữa các cá nhân của sinh viên điều dưỡng và xác định một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế mô tả cắt ngang được tiến hành với cỡ mẫu là 219 sinh viên điều dưỡng của Trường Đại học Duy Tân từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2021. Sử dụng 2 bộ công cụ là thái độ về việc học kỹ năng giao tiếp (CSAS) và năng lực giao tiếp giữa các cá nhân (ICCS). Kết quả: Sinh viên điều dưỡng có thái độ tích cực (PAS) đối với việc học kỹ năng giao tiếp ở mức cao (52,4 ± 6,0) và thái độ tiêu cực (NAS) đối với việc học kỹ năng giao tiếp ở mức trung bình (36,9 ± 8,8). Sinh viên điều dưỡng có năng lực giao tiếp giữa các cá nhân ở mức trung bình (102,83 ± 11,59). Có mối liên quan giữa các yếu tố năm học, giới tính, xếp loại học tập, từng giữ chức vụ trong lớp, tham gia các hoạt động ngoại khóa, tự tìm hiểu và nhu cầu học bài bản về các kỹ năng giao tiếp với thái độ đối với việc học kỹ năng giao tiếp của sinh viên (p<0,05). Có mối liên quan giữa các yếu tố xếp loại học tập, nhu cầu học bài bản về các kỹ năng giao tiếp với năng lực giao tiếp giữa các cá nhân của sinh viên (p<0,05). Kết luận: Sinh viên điều dưỡng có thái độ tích cực ở mức cao và thái độ tiêu cực ở mức trung bình đối với việc học kỹ năng giao tiếp. Cần có những biện pháp hỗ trợ để cải thiện năng lực giao tiếp giữa các cá nhân cho sinh viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-30