Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá học thuyết quản lý triệu chứng (symptom management theory): ứng dụng trong thực hành điều dưỡng Tải xuống tải PDF