Quay trở lại chi tiết bài viết Effectiveness of sbar communication tool on patient safety: an integrative review Tải xuống tải PDF