Đánh giá kiến thức và thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng trước và sau tập huấn tại các khoa hệ nội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019

  • Phạm Thị Hà, Trần Thị Chi Na, Lâm Thị Hạnh, Bùi Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hằng
Từ khóa: Kiến thức, thực hành, an toàn truyền máu

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng trước và sau tập huấn tại các khoa hệ nội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và xác định một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp một nhóm có so sánh trước sau cho 43 điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình về kiến thức, thực hành an toàn truyền máu từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2019. Kết quả: Kiến thức về an toàn truyền máu sau tập huấn có 81,4% điều dưỡng biết nguyên tắc truyền máu, tuy nhiên vẫn còn 65,1% điều dưỡng không biết được Hệ nhóm máu quan trọng nhất trong thực hành truyền máu và gần 50% không nhận biết được Kháng nguyên-kháng thể hệ nhóm máu ABO. Đối với kiến thứcvề điều kiện bảo quản máu và chế phẩm máu có trên 90% điều dưỡng nhận biết được các dấu hiệu túi máu đảm bảo điều kiện truyền máu nhưng chỉ Có 58% điều dưỡng biết việc cần làm khi TM với tốc độ nhanh và khối lượng lớn, sau tập huấn tỷ lệ này đạt 67,4%. Đối với kiến thức về tai biến truyền máu vẫn còn trên 30% điều dưỡng không biết các tai biến của truyền máu sau tập huấn. Về thực hành, điểm thực hành trung bình của điều dưỡng về quy trình truyền máu trước và sau tập huấn đều đạt trên 35 điểm. Nghiên cứu không tìm được yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng. Kết luận: trước tập huấn có 60,5% điều dưỡng có kiến thức đạt về an toàn truyền máu, sau tập huấn tỷ lệ này là 67,4%. Về thực hành trước tập huấn có 86% điều dưỡng đạt, sau tập huấn có 95,3% điều dưỡng đạt. Không tìm được yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-15