Quay trở lại chi tiết bài viết Nguy cơ Stress liên quan đến nghề nghiệp ở Điều dưỡng viên: Một nghiên cứu cắt ngang dựa vào thang đo Expanded nursing stress scale Tải xuống tải PDF