Thực trạng kiến thức về chế độ ăn bổ sung của các bà mẹ có con từ 6 đến 24 tháng tuổi điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2019

  • Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Thị Thanh Mai, Vũ Thị Minh Phượng, Nguyễn Thị Khánh,Phạm Thị Hoàng Yến
Từ khóa: kiến thức, ăn bổ sung, bệnh viện Nhi Tỉnh Nam Định

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức về chế độ ănbổ sung của các bà mẹ có con từ 6 đến 24 tháng tuổi điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện từ tháng 11/2018 - 11/2019 trên tất cả các bà mẹ (54 bà mẹ) có con từ 6 đến 24 tháng tuổi điều trị tại bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. Các đối tượng được phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu khảo sát thiết kế sẵn về các nội dung liên quan đến kiến thức về chế độ ăn bổ sung cho trẻ. Kết quả: Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng về thời điểm cho trẻ ăn bổ sung hợp lý theo khuyến cáo của WHO là 33.3%. Tỷ lệ bà mẹ biết hậu quả ăn bổ sung sớm là trẻ giảm bú mẹ là 11.1%.Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng về thời điểm cho trẻ ăn cơm là 20.4%. Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng về cách lựa chọn thực phẩm cho trẻ ăn bổ sung là 35.2%. Kết luận: Thực trạng kiến thức về chế độ ăn bổ sung của các bà mẹ có con từ 6 đến 24 tháng tuổi là chưa tốt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-16