Kết quả thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình sau can thiệp giáo dục sức khoẻ

  • Ngô Huy Hoàng, Lê Thị Hoa
Từ khóa: đái tháo đường type 2, thực hành, tự chăm sóc bàn chân

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thay đổi thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm sau chương trình giáo dục sức khoẻ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Can thiệp có nhóm chứng và so sánh trước - sau được thực hiện trên 104 người bệnh đái tháo đường type 2, đang điều trị ngoại trú tại Phòng khám Nội tiết - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ 03/2019 đến 05/2019. Phân nhóm ngẫu nhiên 52 người bệnh vào nhóm nghiên cứu (nhận Chương trình giáo dục sức khoẻ) và 52 người bệnh vào nhóm chứng (nhận Hướng dẫn thông thường). Sử dụng cùng một bộ công cụ để đánh giá thực hành tự chăm sóc bàn chân ở các thời điểm trước can thiệp, ngay sau can thiệp và 1 tháng sau can thiệp cho cả 2 nhóm. Kết quả: Trước can thiệp, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm nghiên cứu và nhóm chứng, với điểm trung bình thực hành tự chăm sóc bàn chân theo thứ tự là 11,92 ± 2,56 điểm so với 12,37 ± 2,72 điểm trên tổng 19 điểm của thang đo (p > 0,05). Có sự cải thiện rõ rệt về thực hành tự chăm sóc bàn chân ở nhóm nghiên cứu với điểm trung bình là 15,94 ± 1,81 điểm sau Chương trình giáo dục sức khoẻ 1 tháng so với 11,92 ± 2,56 điểm trước can thiệp (p < 0,001). Trong khi ở nhóm chứng, có sự tăng điểm sau 1 tháng đạt 13,02 ± 2,72 điểm so với 12,37 ± 2,72 điểm ở thời điểm trước can thiệp, mức tăng không đáng kể (p>0,05). Kết luận: Chương trình giáo dục sức khoẻ áp dụng trong nghiên cứu bước đầu cho thấy đã cải thiện rõ rệt thực hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 so với hướng dẫn thông thường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-16