Thực trạng nhân lực điều dưỡng viên trong công tác chăm sóc người bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai - Hà Nội

  • Lê Đức Sang, Vũ Dũng, Đỗ Quang Tuyển, Ngô Minh Đạt
Từ khóa: điều dưỡng, nguồn nhân lực điều dưỡng

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng nguồn nhân lực điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh oai- Hà Nội, năm 2018. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả trên 86 điều dưỡng đang làm việc tại các khoa lâm sàng tại bệnh viên đa khoa Huyện Thanh Oai – Hà Nội từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018. Kết quả: tỷ lệ điều dưỡng viên có kiến thức đúng về 3 kiểm tra, 5 đối chiếu, 5 đúng cũng như các biện pháp xử trí cấp cứu ban đầu khá cao (91,9%). Tỷ lệ điều dưỡng có thực hành các kỹ thuật điều dưỡng, nhiệm vụ quản lý điều dưỡng cũng như tư vấn sức khỏe cho người bệnh ở mức khá cao. Nhưng trong số đó có một số nội dung tỷ lệ điều dưỡng không thực hành còn cao như: Thông tiểu (72,1%), thụt tháo (70,9%), garo (87,2%). Kết luận: cần tiến hành triển khai đào tạo, tập huấn, bổ sung thêm một số mảng kiến thức, nội dung thực hành cho điều dưỡng viên đồng thời gắn việc đào tạo kiến thức với thực hành lâm sàng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-03-16