Thực trạng kiến thức và thực hành về lối sống ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị năm 2019

  • Lê Thị Thanh Huyền, Vũ Văn Thành
Từ khóa: Tăng huyết áp, kiến thức và thực hành, lối sống

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành lối sống của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Điều tra cắt ngang được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2019 với sự tham gia của 107 người bệnh tăng huyết áp. Phiếu điều tra STEPS cho Việt Nam 2015 được sử dụng để thu thập số liệu. Kết quả: Trong tổng số 107 người bệnh có 55,1% là nam giới. Tỷ lệ người bệnh có kiến thức đúng về lối sống kiểm soát tăng huyết áp là 67,3%; tỷ lệ người bệnh thực hành đạt về hoạt động thể lực là 49,5%, tỷ lệ người bệnh thực hành đạt về chế độ nghỉ ngơi là 35,5%. Kết luận: Thực trạng kiến thức và thực hành về lối sống kiểm soát tăng huyết áp của người bệnh còn hạn chế. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cần thiết của tăng cường giáo dục sức khoẻ cho người bệnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-22