Thực trạng kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh lao ngoại trú tại trung tâm y tế Cao Lộc năm 2019

  • Thân Thị Bình, Vũ Văn Thành
Từ khóa: người bệnh mắc lao, kiến thức, thực hành, tuân thủ điều trị

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về tuân thủ điều trị của người bệnh lao đang điều trị giai đoạn củng cố tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng bộ câu hỏi chuẩn bị trước để đánh giá kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị của 60 người bệnh mắc lao giai đoạn điều trị giai đoạn củng cố trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Kết quả: Trong số 60 người bệnh tham gia nghiên cứu, tỷ lệ người bệnh có kiến thức đúng về tuân thủ điều trị là 58,3%; tỷ lệ người bệnh nhận biết 4 nguyên tắc điều trị chỉ đạt 21,7% trong đó tỷ lệ người bệnh biết nguyên tắc uống thuốc đều đặn chiếm 43,3%. Tỷ lệ người bệnh thực hành đạt về nguyên tắc điều trị là 48,3%; trong đó thực hành đạt nguyên tắc uống thuốc đều đặn chiếm 40,0%. Kết luận: Kiến thức và thực hành về tuân thủ điều trị của người bệnh lao ở giai đoạn củng cố tại Trung tâm Y tế Cao Lộc còn hạn chế. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải tăng cường giáo dục sức khoẻ, củng cố kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị cho người bệnh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-22