Thay đổi nhận thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh Loét dạ dày tá tràng sau can thiệp giáo dục sức khỏe tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2019

  • Hoàng Thị Lệ, Ngô Huy Hoàng
Từ khóa: nhận thức, loét dạ dày tá tràng, phòng bệnh tái phát

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đánh giá sự thay đổi nhận thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh loét dạ dày tá tràng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục một nhóm có đánh giá trước sau được tiến hành trên 64 người bệnh loét dạ dày tá tràng điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam từ 03/2017 - 05/2017. Sử dụng cùng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn để đánh giá trước can thiệp (T1), ngay sau can thiệp (T2) và trước khi ra viện (T3). Kết quả: Trước can thiệp, nhận thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh tham gia nghiên cứu còn nhiều hạn chế với nhận thức chung về phòng tái phát loét đạt 19,56 ± 6,40 điểm trên tổng 42 điểm của thang đo. Sau can thiệp nhận thức chung của người bệnh tham gia nghiên cứu tăng rõ rệt đạt 36,73 ± 3,00 điểm ở thời điểm T2 và còn giữ mức 35,97 ± 3,02 điểm ở thời điểm T3 so với 19,56 ± 6,40 điểm ở thời điểm T1 (p<0,001). Cải thiện nhận thức được thấy ở tất các các nội dung phòng loét tái phát. Tỷ lệ người bệnh có kiến thức ở mức tốt ở thời điểm T1, T2 và T3 theo trình tự là 3,1%; 90,6% và 81,2%. Kết luận: Nhận thức của người bệnh loét dạ dày tá tràng về phòng bệnh tái phát còn hạn chế và đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp giáo dục sức khoẻ. Kết quả nghiên cứu cho thấy giáo dục sức khỏe cho người bệnh về phòng tái phát loét dạ dày tá tràng đóng vai trò quan trọng và cần được thực hiện thường xuyên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-22