Nguyễn Kim Thanh. “Đề xuất Mô hình Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến Nghiên cứu Khoa học của giảng Viên”. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, no. 29 (Tháng Tư 5, 2023): 86. Truy cập Tháng Ba 2, 2024. https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/77862.