[1]
Nguyễn Kim Thanh, “Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nghiên cứu khoa học của giảng viên”, TCDHCD, số p.h 29, tr 86, tháng 4 2023.