[1]
Phạm Thị Nga và Bùi Thị Thu Hà, “Chuyển đổi số trong công tác tự đánh giá tại Trường Đại học Công đoàn”, TCDHCD, số p.h 29, tr 61, tháng 4 2023.