Phạm Thị Nga; Bùi Thị Thu Hà. Chuyển đổi số trong công tác tự đánh giá tại Trường Đại học Công đoàn. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, n. 29, p. 61, 5 tháng 4 2023.