(1)
Nguyễn Kim Thanh. Đề xuất Mô hình Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến Nghiên cứu Khoa học của giảng Viên. TCDHCD 2023, 86.