(1)
Phạm Thị Nga; Bùi Thị Thu Hà. Chuyển đổi số Trong công tác tự đánh Giá tại Trường Đại học Công đoàn. TCDHCD 2023, 61.