[1]
Nguyễn Kim Thanh 2023. Đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nghiên cứu khoa học của giảng viên. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn. 29 (tháng 4 2023), 86.