Quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trong bối cảnh mới

  • Lê Thị Phương Thảo
Từ khóa: Chuyển đổi số, xuất bản, quản lý nhà nước

Tóm tắt

     Trong lịch sử, ngành xuất bản Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa. Trong bối cảnh chuyển đối số nhiều nhà xuất bản, doanh nghiệp cũng chủ động ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu, thị hiếu của bạn đọc. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước đã chủ động thực hiện chuyển đổi số phục vụ quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản. Tuy nhiên, vẫn còn bất cập về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, tài chính và bản quyền. Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích quản lý hoạt động xuất bản owr Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, từ đó đưa ra một đề xuất góp phần nâng cao chất lượng quản lý hoạt động xuất bản trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-19
##submission.howToCite##
Lê Thị Phương Thảo. (2023). Quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trong bối cảnh mới. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (28), 34. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/75557
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI