Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các trường đại học đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới

  • Bùi Quang Huy
  • Lê Hồng Quân
Từ khóa: Giáo dục, đào tạo; nghiên cứu khoa học; các trường đại học

Tóm tắt

Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các trường đại học là nhiệm vụ quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Bài viết khái quát thực trạng chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các trường đại học những năm qua, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các trường đại học trong giai đoạn hiện nay.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-18
##submission.howToCite##
Bùi Quang Huy, & Lê Hồng Quân. (2023). Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các trường đại học đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (28), 3. Truy vấn từ https://www.vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/75551
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Most read articles by the same author(s)