Quay trở lại chi tiết bài viết XÂY DỰNG MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN MẶN TỈNH KIÊN GIANG Tải xuống tải PDF