ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  • Nguyễn Minh Trí

Tóm tắt

Nông nghiệp, nông thôn luôn là sự quan tâm hàng đầu của Đảng và nhà nước trong suốt các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính vì thế, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trong đó chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN)  trong ngành nông nghiệp. Thành phố Cần Thơ đã có nhiều chính sách thúc đẩy ứng dụng KH&CN vào các ngành kinh tế góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa. Huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh ứng dụng nhiều thành tựu KH&CN vào sản xuất nông nghiệp, hình thành những vùng sản xuất chuyên canh, nâng cao thu nhập cho nông dân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-28
Chuyên mục
Bài viết