Quay trở lại chi tiết bài viết TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tải xuống tải PDF