TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

  • Tài Lê Khanh

Tóm tắt

Nghị quyết số 15- NQ/TU của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI nhấn mạnh: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội. Củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội, phát triển mô hình chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các mô hình chăm sóc người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người khuyết tật…”. Như vậy, có thể nói trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật, góp phần đáng kể vào việc đảm bảo an sinh cho người dân. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội còn chưa được hoàn thiện. Do vậy, trên cơ sở nghiên cứu chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật trên địa bàn cụ thể ở thành phố Trà Vinh, bài viết nêu một vài định hướng cơ bản góp phần hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội ở địa phương trong thời gian tới

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-28
Chuyên mục
Bài viết