GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  • Nguyễn Tiến Dũng

Tóm tắt

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ môn khoa học trong chương trình giáo dục lý luận chính trị, đối tượng của Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là bản thân hệ thống các quan điểm, lý luận được thể hiện trong toàn bộ di sản của Hồ Chí Minh mà còn là quá trình vận động, hiện thực hóa các quan điểm, lý luận đó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Vì vậy, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống các trường Chính trị tỉnh, thành phố ở ĐBSCL là một yêu cầu cần thiết để tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự lan tỏa trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.  

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-28
Chuyên mục
Bài viết