NÂNG CAO VAI TRÒ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THEO QUI ĐỊNH CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  • Phạm Hồ Việt Anh

Tóm tắt

Thành lập Hội đồng trường là một trong những điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ, vì vậy việc thành lập hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay là một xu hướng tất yếu. Hội đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Do đó, bên cạnh việc thành lập hội đồng trường cần phải nâng cao vai trò hội đồng trường của các trường đại học công lập, nhất là năng lực quản trị. Nghiên cứu này được thực hiện để phân tích những quy định của pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hội đồng trường của trường đại học công lập. Đồng thời, đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao vai trò hội đồng trường của các trường đại học công lập, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở nước ta trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-28
Chuyên mục
Bài viết