BÀN VỀ XU HƯỚNG ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI VÀO HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ HIỆN NAY

  • Trương Thế Nguyễn
  • Phan Thị Phương Kiều
  • Trần Thị Loan

Tóm tắt

Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ luôn là xu hướng chung của tiến trình cải cách hành chính nhà nước. Gần đây, một số cơ quan, đơn vị, địa phương ở nước ta đã bắt đầu khai thác tiện ích của mạng xã hội, ứng dụng vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước, bước đầu mang lại những kết quả khá tích cực. Tuy nhiên, thực tế cũng đã cho thấy một số vấn đề đặt ra cần phải sớm được giải quyết, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn công tác này trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-17
Chuyên mục
Bài viết