Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 206, S. 13