Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 206, S. 13

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Nguyễn Phương Thảo

Tóm tắt


Sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới ngành giáo dục là rất lớn, vừa tạo ra những cơ hội nhưng cũng đặt ra vô số thách thức cho các cơ sở giáo dục, đặt biệt là cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học muốn tồn tại, phát triển cần phải thay đổi cách quản trị, xây dựng chương trình đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong môi trường cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải có những năng lực mới, khả năng sáng tạo và không ngừng nâng cao trình độ của bản thân, đồng thời phải tự đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, phương pháp nghiên cứu, giảng dạy. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới sẽ gặp phải khó khăn, thách thức nào? Nguyên nhân là gì và cần có giải pháp cụ thể ra sao? Qua việc tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích số liệu về thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng ở một cơ sở giáo dục đại học trong những năm qua, câu trả lời cho các câu hỏi trên sẽ được trình bày trong nghiên cứu này. Thông tin có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo cho các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.


Toàn văn: PDF