Relevant Portals

Innovating state management over Vietnamese agriculture before the demand of international economic integration

Tác giả đã lựa chọn các thuật ngữ tìm kiếm. Bạn đọc có thể thay đổi hoặc xóa các thuật ngữ này, vì hai hoặc ba từ khóa hoặc cụm từ ngắn gọn và chính xác là có thể tạo ra các lượt tìm kiếm tốt nhất bằng toán tử Boolean (AND). Để hiểu thêm về nguồn thông tin đang tìm kiếm, nhấp chuột vào nút Giới thiệu. Những nguồn này đã được chọn để phù hợp và truy cập tự do toàn phần hoặc một phần nội dung.

Từ khóa tìm kiếm
1. Australian Social Science Data Archive Giới thiệu
 
2. Social Science Research Network - SSRN (Austin, Texas, USA) Giới thiệu
 
3. SocioSite Giới thiệu
 
4. Statistical Resources on the Web Giới thiệu
 
Đề xuất nguồn tìm kiếm mới