Chi tiết về Tác giả

Phiệt, Trần Thế Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  • 6 (306) 2008 - Các bài chính
    Hội thảo khoa học: Đào tạo báo chí đáp ứng yêu cầu xã hội (tổng thuật)
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP