Chi tiết về Tác giả

Aalto-Matturi, Sari

  • 10(286) 2006 - Các bài chính
    Internet – hành lang mới cho những người lao động và những thời cơ mới cho tổ chức hiệp hội thương mại Phần Lan (Vũ Mỹ Hạnh lược thuật)
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP