Chi tiết về Tác giả

Phấn, Phan

  • 11(287) 2006 - Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV
    Lê Nguyễn Hương Trinh. Chính sách ngoại thương trong phát triển kinh tế ở Ấn Độ thời kỳ cải cách
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP