Chi tiết về Tác giả

Anh, Phạm Minh Viện Xã hội học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  • 5 (389) 2015 - Các bài chính
    Những hướng nghiên cứu cơ bản của Xã hội học môi trường
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP