Chi tiết về Tác giả

Anh, Phạm Minh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  • 6 (402) 2016 - Các bài chính
    Một số quan điểm lý thuyết xã hội học pháp luật và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP