Chi tiết về Tác giả

Pare, Paul-Philippe

  • 11 (395) 2015 - Các bài chính
    Mối quan hệ giữa bất bình đẳng trong thu nhập, nghèo đói và tội phạm ở các quốc gia (tiếp theo)
    Tóm tắt  PDF
  • 12 (396) 2015 - Các bài chính
    Mối quan hệ giữa bất bình đẳng trong thu nhập, nghèo đói và tội phạm ở các quốc gia (tiếp theo và hết)
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP