Chi tiết về Tác giả

Phúc, Nguyễn Văn VASS

  • 4 (316) 2009 - Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV
    Thị trường sức lao động trình độ cao ở Việt Nam hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP