Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Tuấn Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

  • 6 (366) 2013 - Các bài chính
    Tộc ước trong đời sống cộng đồng làng xã qua nghiên cứu tại một làng ở Bắc Trung bộ
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP