Chi tiết về Tác giả

Phẩm, Nguyễn Quốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  • 2 (278) 2006 - Các bài chính
    Những hệ quả về quan hệ giai cấp, ý thức hệ và văn hoá của nền kinh tế thế giới đang chuyển đổi
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP