Chi tiết về Tác giả

Anh, Lại Lâm

  • 1 (385) 2015 - Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV
    Quản lý kinh tế biển: Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP