Chi tiết về Tác giả

An, Lưu Văn VASS

  • 9 (309) 2008 - Các bài chính
    Vai trò của truyền thông đại chúng trong đời sống chính trị các nước phương Tây
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP