Chi tiết về Tác giả

Palma, Jose Gabriel Khoa Kinh tế học, Đại học Tổng hợp Cambridge

  • 2 (290) 2007 - Các bài chính
    Chiến lược chủ động và chiến lược thụ động trong xuất khẩu ở Đông Á và Mỹ Latin (Tiến Đạt lược thuật)
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP