Chi tiết về Tác giả

Phúc, Hoài VASS

  • 2 (350) 2012 - Các bài chính
    Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP