Chi tiết về Tác giả

Perkins, Dwight H. Đại học Harvard

  • 6 (306) 2008 - Các bài chính
    Tăng trưởng kinh tế ở Đông Á và những mối liên can của nó tới an ninh khu vực
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP