9 (405) 2016

Mục lục

Các bài chính

Có hay không "Xã hội học sáng tạo"? Tại sao không! Tóm tắt PDF
Tô Duy Hợp 3-12
Đổi mới tư duy lý luận trong phát triển kinh tế dưới ánh sáng Đại hội XII của Đảng Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Hanh 13-18
Quan niệm về bản chất con người trong lịch sử và tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng nhân cách người cán bộ cách mạng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền 19-22
Một số cách tiếp cận lý thuyết và phương pháp trong nghiên cứu về tình dục trên thế giới Tóm tắt PDF
Lê Thu Hiền 23-30
Tập tục sinh đẻ của người Thái ở miền Tây hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An Tóm tắt PDF
Lê Duy Đại 31-40
Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực cán bộ hội phụ nữ cơ sở (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Anh 41-47
Cuộc cách mạng giải pháp "Tài chính sáng tạo" Tóm tắt PDF
Georgia Levenson Keohane, Saadia Madsbjerg 48-55

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Nghiên cứu so sánh cải cách tòa án ở Trung Quốc và Việt Nam Tóm tắt PDF
Trương Thị Thu Trang 56-58

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
59-60

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới Tóm tắt PDF
61-62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP