3 (399) 2016

Mục lục

Các bài chính

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2014-2015: Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Thắng 3-7
Việt Nam trong mối quan hệ trung tâm - ngoại vi nhìn từ lý thuyết không gian văn hóa - xã hội Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dân 8-14
Về phạm trù quyền lực chính trị trong chính trị học hiện đại Tóm tắt PDF
Lê Minh Quân 15-22
Tổng quan các quan điểm về quản lý trường hợp trong công tác xã hội và khả năng ứng dụng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Văn Kham 23-29
Rào cản đối với phụ nữ tham chính ở Việt Nam qua cách tiếp cận thiết chế giới Tóm tắt PDF
Đặng Ánh Tuyết 30-36
Từ nghiên cứu về sinh kế đến những vấn đề đặt ra đối với nghiên cứu sinh kế của phụ nữ làm mẹ đơn thân ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Thị Cẩm Ly 37-44
Xã hội dân sự bị kiềm chế Tóm tắt PDF
Douglas Rutzen 45-55

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Vốn xã hội của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (nghiên cứu trường hợp ba làng nghề ở đồng bằng sông Hồng) Tóm tắt PDF
Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 56-58

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 59-60

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách nhập về Thư viện KHXH Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 61-62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP