Thông tin Khoa học xã hội, 10 (310) 2008

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về triết lý giáo dục và triết lý giáo dục ở Việt Nam

Mai Diên

Tóm tắt


Trong một vài năm trở lại đây, vấn đề “triết lý giáo dục”, “triết học giáo dục” đã trở thành một sự kiện thời sự được nhiều người quan tâm, bàn thảo. Xem xét những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn giáo dục, các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý có tâm huyết đều muốn tìm lối ra cho nền giáo dục nước nhà bằng một cuộc cải cách giáo dục toàn diện và triệt để. Nhằm thông tin và bình luận về vấn đề này trên phạm vi thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, ngày 18/09/2008, tại Viện Thông tin Khoa học xã hội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về triết lý giáo dục và triết lý giáo dục ở Việt Nam: Thông tin và bình luận”. Bài viết tổng thuật những nội dung chính của Hội thảo.


Toàn văn: PDF

Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP