Quay trở lại chi tiết bài viết Hội thảo khoa học: Đào tạo báo chí đáp ứng yêu cầu xã hội (tổng thuật) Tải xuống tải PDF